Regulamin


1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Domodi.pl.
 • 1.2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Domodi.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 • 1.3. Poprzez fakt korzystania z serwisu Domodi, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

2. Definicje

 • Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 • DOMODI - serwis dostępny w domenie internetowej www.domodi.pl, którego operatorem jest Domodi, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe
 • UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu Domodi.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin
 • SKLEP - sklep internetowy współpracujący z Domodi Sp. z o.o. w ramach Domodi na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w serwisie Domodi swoje towary
 • KONTO – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Domodi pod unikalną nazwą(login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Domodi;
 • TOWAR – nowy produkt oferowany przez Sklepy
 • ZESTAW – wykonany przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Domodi kolaż zdjęć Towarów dostępnych na Domodi oraz innych zdjęć i elementów dodanych przez Użytkowników, dostępnych w Kreatorze
 • STYLIZACJA – dodane przez Użytkownika zdjęcia i ich opis przedstawiające Użytkownika prezentującego zestaw ubrań i dodatków
 • REGULAMIN – niniejszy dokument.

3. Ogólne warunki korzystania z serwisu domodi.pl

 • 3.1. Serwis Domodi nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.
 • 3.2. Użytkownik może korzystać z serwisu Domodi za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem(komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis Domodi zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies
 • 3.3. Serwis Domodi umożliwia Użytkownikowi:
  1. a. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy,
  2. b. przejście na strony Sklepów promowanych w serwisie Domodi,
  3. c. tworzenie zestawów z Towarów dostępnych w serwisie Domodi,
  4. d. dodawanie zdjęć własnych stylizacji,
  5. e. komentowanie treści umieszczonych w serwisie
 • 3.4. Serwis Domodi dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Domodi były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis Domodi zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie Domodi i na stronie internetowej Sklepu;
 • 3.5. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis Domodi nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
  1. a. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie Domodi,
  2. b. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
  3. c. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
  4. d. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie Domodi przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży

4. Rejestracja i konto użytkownika

 • 4.1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 • 4.2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego https://domodi.pl/zarejestruj
 • 4.3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
 • 4.4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto https://domodi.pl/edytuj-dane
 • 4.5. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.
 • 4.6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako:
  1. a. zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, - zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. b. zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od Administratora;
 • 4.7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
 • 4.8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 • 4.9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:
  1. a. na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mailowej;
  2. b. bez swojej zgody - w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
 • 4.10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

5. Wypowiedzi użytkowników

 • 5.1. W ramach Domodi Użytkownikom udostępniony jest system wypowiedzi w formie opisowej. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w serwisie Domodi, w szczególności opinie na temat Towarów lub Sklepów
 • 5.2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, serwis Domodi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść
 • 5.3. Wypowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
  1. a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, adresów stron internetowych,
  2. b. treści o charakterze reklamowym,
  3. c. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  4. d. treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów
 • 5.4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w serwisie Domodi.pl;
 • 5.5. Serwis Domodi nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Domodi usuwa lub edytuje wypowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Domodi zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, w szczególności, gdy:
  1. a. naruszają zasady określone w pkt. 5.4. niniejszego Regulaminu,
  2. b. naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,
  3. c. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  4. d. świadomie wprowadzają w błąd,
  5. e. treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że wypowiedź lub lista wypowiedzi staje się nieczytelna
 • 5.7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez serwis Domodi wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie Domodi, a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub Sklepów, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub Sklepów.
 • Użytkownik udziela Domodi także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie projektów zestawów Towarów prezentowanych przez Domodi, dodanych stylizacji oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.

6. Ochrona prywatności

 • 6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest Domodi Sp. z o.o. ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 • 6.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu Domodi, a w szczególności świadczenia usług, archiwizacji, ulepszania serwisu Domodi, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Domodi jak i podmiotów współpracujących
 • 6.3. Domodi przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Domodi z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Domodi zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Domodi sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu Domodi
 • 6.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Domodi w ramach serwisu Domodi
 • 6.5. Użytkownicy mogą przeglądać serwis Domodi bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Domodi w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez Domodi, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu Domodi, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w serwisie Domodi
 • 6.6. Podczas korzystania z serwisu Domodi, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, w szczególności:
  1. a. przy rejestracji konta w serwisie (e-mail, imię i nazwisko)
 • 6.7. Okazjonalnie w serwisie Domodi organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników używane są do promowania kolejnych produktów i usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach
 • 6.8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa
 • 6.9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w serwisie Domodi swoich danych osobowych, Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do serwisu Domodi o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Domodi. Domodi może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w serwisie Domodi naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika
 • 6.10. W przypadku udostępnienia w serwisie Domodi usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych serwisu Domodi i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze)
 • 6.11. Serwis Domodi wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych(np. o regionie, z którego następuje połączenie)
 • 6.12. Serwis Domodi informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Domodi.pl używane są przez Domodi pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Domodi.pl. Uzyskane przez Domodi informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Domodi informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu Domodi może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

7. Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu serwisu

 • 7.1. Serwis Domodi dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Domodi. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Domodi stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych
 • 7.2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis Domodi dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne
 • 7.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z porównywaniem ofert sklepowych
 • 7.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowanie Domodi inny niż wskazany w powyższym pkt. 8.4.

8. Postępowanie reklamacyjne

 • 8.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Domodi
 • 8.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Domodi Sp. z o.o., ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: info@domodi.pl
 • 8.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji
 • 8.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Domodi
 • 8.5. Serwis Domodi zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Domodi.

9. Postanowienia końcowe

 • 9.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis Domodi poinformuje o tym Użytkowników na stronach domodi.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis Domodi na stronach domodi.pl
 • 9.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 9.3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny;
 • 9.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2013